Muotokuvamaalari
Taiteilija Sirpa Papinaho
 

Tietosuojaseloste

1. Re­kis­te­rin­pi­tä­jä
GraFigure
Y-tunnus 1612250-4
Täh­ti­mön­tie 7
01350 Vantaa
Yh­teys­tie­dot re­kis­te­riä kos­ke­vis­sa asioissa:
Sirpa Papinaho
Täh­ti­mön­tie 7
01350 Vantaa
Puh. 050 301 2580
Säh­kö­pos­ti: sirpa(at)muo­to­ku­vat.fi


2. Re­kis­te­rin nimi
Gra­Fi­gu­ren asia­kas­re­kis­te­ri.


3. Hen­ki­lö­tie­to­jen käyt­tö­tar­koi­tus
GraFigure käyttää hen­ki­lö­tie­to­ja asia­kas­suh­tei­den hoi­ta­mi­seen, asia­kas­suh­tei­denhal­lin­noin­tiin ja ke­hit­tä­mi­seen, pal­ve­lui­den/tuot­tei­den tuot­ta­mi­seen ja toi­mit­ta­mi­seen sekä niistä las­kut­ta­mi­seen, lii­ke­toi­min­tan­sa ana­ly­soin­tiin ja pal­ve­lui­den­sa ke­hit­tä­mi­seen, myös la­ki­sää­teis­ten vel­voit­tei­den nou­dat­ta­mi­seen.
Tietoja käytetään myös asiakkaan ja Gra­Fi­gu­ren oi­keuk­sien ja vel­vol­li­suuk­sien täyt­tä­mi­sek­si. Hen­ki­lö­tie­to­jen käsittely perustuu so­pi­muk­seen tai muuhun asial­li­seen yhteyteen.


4. Re­kis­te­riin tal­len­net­ta­vat tiedot
Asia­kas­re­kis­te­ri sisältää seuraavat tiedot:
Asiakkaan nimi
Osoite
Säh­kö­pos­tio­soi­te
Pu­he­lin­nu­me­ro
Y-tunnus (yritys) tai tar­vit­taes­sa hen­ki­lö­tun­nus
Tar­vit­taes­sa myös luot­to­tie­dot
Tiedot Gra­Fi­gu­rel­ta os­te­tuis­ta pal­ve­luis­ta tai tuot­teis­ta ja niiden toi­mit­ta­mi­ses­ta
Asia­kas­suh­teen tai muun asial­li­sen asioin­ti­suh­teen yh­tey­den­pi­dos­sa syn­ty­nei­denasia­kas­pal­ve­lu­ta­pah­tu­mien ja -do­ku­ment­tien tal­tioin­nit.


5. Re­kis­te­röi­dyn oikeudet
Re­kis­te­röi­dyl­lä on seuraavat oikeudet, joiden käyt­tä­mis­tä koskevat pyynnöt tulee tehdä kir­jal­li­ses­ti asian­omai­sel­le re­kis­te­rin pitäjälle.
Tar­kas­tusoi­keus
Re­kis­te­röi­ty voi tarkistaa tal­len­ta­mam­me hen­ki­lö­tie­dot.
Oikeus tietojen oi­kai­se­mi­seen
Re­kis­te­röi­ty voi pyytää oi­kai­se­maan häntä koskevat vir­heel­li­set tai puut­teel­li­settiedot.
Vas­tus­ta­mi­soi­keus
Re­kis­te­röi­ty voi vastustaa hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyä, mikäli hän kokee, että hen­ki­lö­tie­to­ja on käsitelty lain­vas­tai­ses­ti.
Suo­ra­mark­ki­noin­ti­kiel­to
Emme tee lainkaan suoramarkkinointia.
Poisto-oikeus (ks. myös kohta 8)
Re­kis­te­röi­dyl­lä on oikeus pyytää tietojen pois­ta­mis­ta, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Kä­sit­te­lem­me pois­to­pyyn­nön kuukauden sisällä pyynnön vas­taa­not­ta­mi­ses­ta, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai il­moi­tam­me pe­rus­tel­lun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
On huo­mioi­ta­va, että re­kis­te­rin­pi­tä­jäl­lä voi olla la­ki­sää­tei­nen velvoite tai muu oikeus olla pois­ta­mat­ta pyydettyä tietoa. Re­kis­te­rin­pi­tä­jäl­lä on vel­vol­li­suussäilyttää kir­jan­pi­toai­neis­to Kir­jan­pi­to­lais­sa (luku 2, 10 §) mää­ri­tel­lyn ajan (10 vuotta) mu­kai­ses­ti. Tämän vuoksi kir­jan­pi­toon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan um­peu­tu­mis­ta.
Suos­tu­muk­sen pe­ruut­ta­mi­nen
Jos re­kis­te­röi­tyä koskeva hen­ki­lö­tie­to­jen käsittely perustuu ai­noas­taan suos­tu­muk­seen, eikä esim. asiak­kuu­teen, voi re­kis­te­röi­ty peruuttaa suos­tu­muk­sen.
Re­kis­te­röi­ty voi valittaa pää­tök­ses­tä tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tul­le
Re­kis­te­röi­dyl­lä on oikeus vaatia, että ra­joi­tam­me kiis­ta­na­lais­ten tietojen kä­sit­te­lyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan rat­kais­tua.
Va­li­tusoi­keus
Re­kis­te­röi­dyl­lä on oikeus tehdä valitus, kantelu tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tul­le, jos hän kokee, että rikomme hen­ki­lö­tie­to­ja kä­si­tel­les­säm­me voimassa olevaa tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­töä.
Tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tun yh­teys­tie­dot:  www.tie­to­suo­ja.fi/fi/index/yh­teys­tie­dot.html


6. Sään­nön­mu­kai­set tie­to­läh­teet
Asia­kas­re­kis­te­rin tiedot kerätään suoraan asiak­kaal­ta kysymällä tietoja häneltä itseltään tar­jous­vai­hees­sa ja asiakkaan tietoja täy­den­ne­tään ti­laus­vai­hees­sa, so­pi­muk­sen sol­mimi­sen yh­tey­des­sä. Osa tiedoista kerääntyy re­kis­te­riin muun asioinnin yh­tey­des­sä saaduista tiedoista, kuten asia­kas­pu­he­lui­den tai säh­kö­pos­ti­vies­tien kautta.
Hen­ki­lö­tie­to­ja voidaan kerätä ja päivittää so­vel­let­ta­van lain­sää­dän­nön rajoissa myös yleisesti saa­ta­vil­la olevista lähteistä, kuten väes­tö­re­kis­te­ris­tä, luot­to­tie­to­re­kis­te­ris­tä ja muista vas­taa­vis­ta jul­ki­sis­ta ja yk­si­tyi­sis­tä re­kis­te­reis­tä.


7. Sään­nön­mu­kai­set tietojen luo­vu­tuk­set
GraFigure ei sään­nön­mu­kai­ses­ti luovuta re­kis­te­rin tietoja ul­ko­puo­li­sil­le tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin sa­tun­nai­ses­ti luovuttaa Suomen lain mu­kai­ses­ti vi­ran­omai­sil­le re­kis­te­rin­pi­tä­jäl­lä olevien lakiin tai mää­räyk­siin pe­rus­tu­vien vel­voit­tei­den to­teut­ta­mi­sek­si tai vi­ran­omais­ten lakiin pe­rus­tu­vien luo­vu­tus­pyyn­tö­jen mu­kai­ses­ti.


8. Hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyn kesto
Hen­ki­lö­tie­to­ja kä­si­tel­lään niin kauan kuin asiakkuus on voimassa ja mitä la­ki­sää­tei­nen velvoite vaatii: Kir­jan­pi­to­lais­sa (luku 2, 10 §) kir­jan­pi­toai­neis­toavaaditaan säi­lyt­tä­mään mää­ri­tel­lyn ajan (10 vuotta) mu­kai­ses­ti. Tämän vuoksi kir­jan­pi­toon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan um­peu­tu­mis­ta.


9. Hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­li­jät ja tietojen suojaus
Re­kis­te­rin pitäjä kä­sit­te­lee hen­ki­lö­tie­to­ja. Paperilla olevat asia­kas­tie­dotsäi­ly­te­tään lukkojen takana.
Asia­kas­tie­to­ja säi­ly­te­tään myös säh­köi­ses­sä muodossa ja tietoihin on pääsy vain re­kis­te­rin pitäjällä. Tiedot on suojattu omalla käyt­tä­jä­tun­nuk­sel­la sa­la­sa­noin, luo­tet­ta­val­la pa­lo­muu­ril­la ja muilla tek­ni­sil­lä keinoilla, kuten esim. viruksien ja hait­taoh­jel­mien tor­jun­taoh­jel­mil­la.
Re­kis­te­rin pitäjä voi ulkoistaa pa­pe­ris­ten ja säh­köis­ten asia­kas­tie­to­jen kä­sit­te­lyn osittain kol­man­nel­le os­a­puo­lel­le, kuten kir­jan­pi­tä­jä tai IT-tuki, jolloin re­kis­te­rinpitäjä takaa so­pi­mus­jär­jes­te­lyin, että hen­ki­lö­tie­to­ja kä­si­tel­lään voimassa olevan tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­nön mu­kai­ses­ti.


10. Tietojen siirto EU:n ul­ko­puo­lel­le
Hen­ki­lö­tie­to­ja ei siirretä EU:n tai Euroopan ta­lous­a­lu­een ul­ko­puo­lel­le.


11. Au­to­maat­ti­nen pää­tök­sen­te­ko ja pro­fi­loin­ti
Emme käytä tietoja au­to­maat­ti­seen pää­tök­sen­te­koon tai pro­fi­loin­tiin.